“Ιστορίες, χώροι και κληρονομιές της Αθήνας στη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος”

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2018 με τη θεματική «Πόλεις/Αστικό τοπίο», και σε συνέχεια της περσινής συμμετοχής μας στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους των Ιωαννίνων με θέμα «Οθωμανικές κληρονομιές», προτείνουμε μια θεματική συνεδρία
αφιερωμένη στη συζήτηση για την παρουσία και το ρόλο των οθωμανικών μνημείων της Αθήνας στο νεώτερο και σύγχρονο ελληνικό κράτος και κοινωνία. Ο αστικός χώρος κατά τους αιώνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παραδοσιακά συγκροτούνταν βάσει γειτονικών ή/και αλληλοεπικαλυπτόμενων κοινωνικών και χωρικών ενοτήτων (γειτονιών, ενοριών, κ.λπ.), οι οποίες αναπτύσσονταν γύρω από ένα πυκνό δίκτυο κτηρίων και χώρων δημόσιας χρήσης (τζαμιά, εκκλησίες, αγορές, προσκυνήματα, κοιμητήρια, κλπ.). Στη μετάβαση στον μετα-οθωμανικό κόσμο, οι παραπάνω χωρικές ενότητες διατηρήθηκαν μερικώς ή διαγράφηκαν τελείως, εξελισσόμενες σε σύγχρονους τόπους
μνήμης και λήθης, υπό τη δραστική επίδραση εννοιών της νεωτερικότητας, όπως «αρχαιότητα», «μνημείο» και «πολιτιστική κληρονομιά». Παρότι πλέον τα «οθωμανικά μνημεία» αποτελούν κατακερματισμένα ίχνη του παρελθόντος, συχνά αναδεικνύονται σε πεδία ιδεολογικής και πολιτικής
αντιπαράθεσης, τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο, υπενθυμίζοντας ότι το πρόσφατο παρελθόν εξακολουθεί να απασχολεί με επίκαιρα ερωτήματα και προβληματικές το σύγχρονο δημόσιο
διάλογο (βλ. αναλυτικότερα, την ιστοσελίδα του ερευνητικού μας προγράμματος: https://otheritages.efa.gr/). Στη συγκεκριμένη θεματική συνεδρία εστιάζουμε στην πόλη των Αθηνών, διερευνώντας τις ριζικές μεταβολές του οθωμανικού αστικού χώρου στην πρωτεύουσα του «πρότυπου
βασιλείου» της Ανατολής, τις αποσιωπήσεις του παρελθόντος στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, και μέχρι σήμερα σε μια νοτιοευρωπαϊκή πρωτεύουσα οικονομικής κρίσης και υποδοχής προσφύγων, μέσα με τις ιστορίες των κτηρίων και των πολλαπλών επαναχρήσεών τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *